as
as
     
      služby:

  • autorizovaný bezpečnostný technik
  • bezpečnostný technik
  • bezpečnostnotechnická služba
  • technik požiarnej ochrany
predaj softvéru:

Bezpečnosťť pri práci a ochrana zdravia , Protipožiarna ochrana , Životné prostredie, Civilná ochrana, Hodnotenie rizík ,Evidencia odpadu. V softvéri okrem ďalšieho možno nájsťť vzorovú dokumentáciu, požiarny poriadok pracoviska, hlásenie o pracovnom úraze a ďalšie

BTS softvér od  firmy Besoft a.s. Košice ponúkame cez spoločnosťť KARENIS s.r.o.


Výhodou nami poskytovaných služieb je, flexibilita, softvérová podpora a možnosťť zabezpečenia služieb technika BOZP a Požiarnej ochrany prostredníctvom zmluvného vzťahu s našou spoločnoťsťou ako dodávateľom týchto služieb, zmluvná zodpovednosťť za zabezpečovanie úloh organizácie v oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi.

Spoločnosťť DELTA EN PLUS s.r.o. so sídlom v Topoľčanoch vznikla v roku  2007 ako pokračovateľ firmy DELTA EN Štefan Novosad, ktorej 25 ročná aktívna činnosťť siaha do roku roku 1987 a zaoberá sa programom na ochranu práce zamestnancov v zmysle zákona o bezpečosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnou prevenciou v zmysle vyhlášky MV SR.

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o.  zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa všetky požiadavky špecifikované normou EN ISO 9001:2008 a OHSAH 18001:2007

 

BEZPEČNOSTNOTECHNICKÉ  SLUŽBY -  BTS,  OCHRANA  PRED  POŽIARMI - TPO,  ODBORNÉ ŠKOLENIA V OBLASTI BOZP A OPP, REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ -VTZ

aa
DELTA EN PLUS s.r.o.
Lipová 2276/9, 955 01 Topoľčany
IČO: 36796107,IČ DPH:SK 2022406573
Mobil : 0905 654 746

Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť služby v oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi komplexne a v čo najvyššej kvalite, čo je zabezpečené prostredníctvom jednotnej dokumentácie a jednotným zavedením systému riadenia aj v spoločnostiach, ktoré pôsobia na rôznych miestach.
vypracovala spoločnosťť KARENIS s.r.o.