Timalignum

Odborné školenia

Na úseku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 

Absolvovaním kurzu získate teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Oboznámite sa so zásadami BOZP upravenými Zákonníkom práce, zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákonom č. 335/2007 Z.z. o ochrane podpory a rozvoji verejného zdravia, vyhláškou 508/2009 a inými zákonmi, vyhláškami a nariadeniami vlády SR týkajúcimi sa BOZP.

 

01.1 - Výchova a vzdelávanie vodičov motorových vozidiel - mobilných zamestnancov a referentských vodičov.

Cieľom základného kurzu je naučiť sa a oboznámiť sa s teoretickými znalosťami z obsluhy a údržbou osobného, alebo nákladného vozidla a autobusu.

 

01.2 - Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Absolvovaním vzdelávania získate teoretické vedomosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom absolvent získa „Osvedčenie bezpečnostného technika“ s celoslovenskou platnosťou. Oboznámite sa so základmi BOZP, Ústavou SR, Listinou základných práv a slobôd a ďalšími zákonmi a právnymi aktmi. Nadobudnete znalosti z oblasti teórií posudzovania rizík a metód ich hodnotenia, požiadavkami BOZP pri vyhradených zariadeniach. V neposlednom rade získate vedomosti týkajúce sa zásad prvej pomoci. 

 

02.2 - Výchova a vzdelávanie na obsluhu kotlov a tlakových nádob

Cieľom základného kurzu je naučiť a  oboznámiť účastníkov s teoretickými a praktickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy tlakových zariadení. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce a technických zariadení pri obsluhe tlakových zariadení

  • I. časť: Všeobecné požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti osôb na obsluhu kotlov I. až V. triedy.
  • II. časť :  Osobitné požiadavky so zameraním na 

konštrukciu, výstroj kotla, prevádzku, obsluhu a údržbu kotla vrátane zariadení na úpravu vody.

 

03.2 - Výchova a vzdelávanie na obsluhu zdvíhacích zariadení

Cieľom základného kurzu je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy zdvíhacích zariadení. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce a technických zariadení pri obsluhe zdvíhacích zariadení.

  • nadobudnúť vedomosti potrebné pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
  • získať osvedčenie (preukaz) o odbornej spôsobilosti.
  • poskytnúť zamestnancom obsluhujúcich vyhradené technické zariadenia potrebné vedomosti a aktuálne inštrukcie, informácie nevyhnutné na bezpečný výkon činnosti a bezpečné správanie sa pri výkone tejto činnosti,
  • poskytnúť pracovníkom dôkladne znalosti pravidiel použiteľných pre určené technické zariadenie a jeho okolie a schopnosť kedykoľvek tieto použiť v prevádzke.
  • oboznámiť pracovníkov so správnym technickým postupom pri obsluhe, údržbe alebo opravách, ktorý by v prevádzke postačil k efektívnemu vykonávaniu operácií bez ohroze­nia seba a ostatných pracovníkov, vrátane vykonávať normá­lne a núdzové úkony na príslušnom technickom zariadení.
  • poskytnúť pracovníkom technické znalosti o príslušných technických zariadeniach ich charakteristikách, mechanizmoch a bezpečnostných zariadeniach, postačujúcich k tomu aby pracovník mohol v praxi optimálne .využiť charakteristiku zariadenia, rozpoznal nedostatky, vykonával .dennú kontrolu a ovládal použitie dokumentácie.
  • umožniť pracovníkovi aby získal zručnosť pre ovládanie zariadenia vrátane kombinácií a presnosti pohybov.

 

03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien

Cieľom základného kurzu – viazačov bremien je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z viazania, zavesovania a uchopovania bremien pomocou viazacích závesných a uchopovacích prostriedkov.

 

05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riedenie prevádzky

Vzdelávanie elektrotechnikov v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach. Elektrické zariadenia predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, ktoré pri nesprávnej konštrukcii, zhotovení, údržbe a používaní v zanedbanom stave môžu ohroziť životy a zdravie ľudí, zvierat alebo spôsobiť veľké ekonomické škody.

 

06.1 - Výchova a vzdelávanie na obsluhu motorových vozíkov

Cieľom základného kurzu je naučiť a oboznámiť účastníkov s teoretickými a praktickými vedomosťami a znalosťami z obsluhy motorových vozíkov. Účastník kurzu bude oboznámený s najnovšími teoretickými a legislatívnymi poznatkami z bezpečnosti práce pri obsluhe motorových vozíkov. Nadobudne vedomosti potrebné pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

 

07.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výškach

Cieľom základného kurzu zamestnancov pracujúcich vo výške je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami, znalosťami a zásadami práce vo výške a nad voľnou hĺbkou.

 

07.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia    

Cieľom základného kurzu – montáž a demontáž lešenia je naučiť – oboznámiť účastníkov výchovno vzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami a znalosťami z montážou a demontážou lešenia, poznanie jednotlivých druhov lešenia, poznanie a zabezpečovanie bezpečných postupov práce  pri montáži a demontáži lešenia.

 

08.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

Cieľom je oboznámiť obsluhu so základnými konštrukčnými prvkami vybraných stavebných strojov a zariadení, spoznať funkcie jednotlivých mechanizmov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní uvedených strojov a zariadení.

 

10.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva *

Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti je odborne pripraviť osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom, ktorí môžu pracovať pri ťažbe a manipulácii dreva, v lesnom hospodárstve, na skladoch dreva, v drevárskej, tesárskej a stavebnej výrobe, pri údržbe zelene, okrajov ciest, vodných tokov, pásov pod elektrickými vedeniami, pri rekultivácii a ošetrovaní pasienkov a pod., resp. v iných odvetviach, kde sa ručné motorové reťazové píly používajú.

 

10.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti *

Cieľom výchovnej a vzdelávacej činnosti je odborne pripraviť osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly so spaľovacím motorom, resp. s elektrickým motorom, ktorí môžu pracovať na skladoch dreva, v drevárskej, tesárskej a stavebnej výrobe, pri údržbe zelene a pod., resp. v iných odvetviach, kde sa ručné motorové reťazové píly používajú.

 

Výchova a vzdelávanie zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci

Cieľom kurzu vzdelávania je oboznámiť účastníkov výchovnovzdelávacej aktivity s teoretickými vedomosťami, znalosťami a zásadami poskytovania prvej pomoci.