Timalignum

Služby BOZP

Bezpečnostnotechnické služby

Posúdenie rizika, či sú splnené požiadavky záväzných predpisov a noriem, Identifikácia ohrození a nebezpečenstva. Spracovanie Politiky BOZP a jej realizácie Zmeny a udržiavanie dokumentácie PO v súlade so skutočným stavom podľa platných predpisov. Školenia zamestnancov s preukázateľným overením vedomostí. Vykonávanie komplexnej previerky BOZP s návrhom opatrení odstránenia závad. Spracovávanie písomných upozornení a doporučení. Šetrenie, zisťovanie príčin, evidencia a registrácia pracovných úrazov v spolupráci povereným pracovníkom. Zabezpečenie odškodnenie pracovných úrazov Spracovanie zoznamu a kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov Spracovanie plánov z oblasti BOZP ( školenia a lekárske prehliadky, kontrola technických zariadení ...) Evidencie školení z oblasti BOZP

 

Činnosť bezpečnostného a autorizovaného bezpečnostného technika

Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách. Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov. Zisťovanie príčin, pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok. Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi. Odborná poradenská činnosť pre odberateľa. Odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru, inšpekcie práce a životného prostredia. Predkladanie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci, vedenie evidencie školení z oblasti BOZP, evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

 

Vypracovanie dokumentácie

Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a program jej realizácie; analýza – hodnotenie rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu, zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, projekt školení, prevádzkové poriadky pracovísk, postup pre prípad evakuácie a ohrozenia zdravia, zakázané práce ženám a mladistvým; smernica pre práce so zobrazovacími jednotkami; smernica na ochranu nefajčiarov, smernica pre skladové manipulácie a ručnú manipuláciu s bremenami; a ostatné vnútropodnikové smernice.

 

Školenie zamestnancov: Vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci, novoprijatí zamestnanci