Timalignum

ŽP - odpadové hospodárstvo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Spoločnosť DELTA EN PLUS s.r.o. na úseku odpadového hospodárstva vykonáva evidenciu odpadov v súlade so Zákonom c. 223/2001 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej vykonáva:

 

 • Poradenstvo v oblasti evidencie a nakladania s odpadmi,
 • Súvisiace s databázami pri spracovávaní a vyhodnocovaní evidencie odpadov a zakladaní evidenčných listov obalov a odpadov z obalov
 • Spracovanie vnútro podnikovej smernice pre nakladanie s odpadmi
 • Zaškolenie pracovníkov nakladajúcich s odpadmi a pracovníkov zabezpečujúci dielčiu evidenciu odpadov.
 • Zabezpečovať štvrťročné zapisovanie požadovaných údajov do evidenčného listu obalov a odpadov
 • Zabezpečovať zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov
 • Stanoviť podmienky pre zhromažďovanie odpadov, ich utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečenie ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a oddelené zhromažďovanie nebezpečného odpadu
 • Preverovať či sú odpady odovzdávané len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi
 • Zabezpečovať ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
 • Zastupovať organizáciu v sporných otázkach odpadového hospodárstva na pojednávaniach kontrolných orgánov (orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva)
 • Zastupovať organizáciu pri predkladaní dokumentácie a informácií, orgánom štátneho dozoru odpadového hospodárstva, súvisiace s odpadovým hospodárstvom