Timalignum

Služby OPP

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Činnosť technika požiarnej ochrany

určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách, vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, požiarny štatút, požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, vedenie požiarnej knihy, zoznam pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vedenie dokladov o kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení, údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi, dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok, ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v náväznosti na charakter technologických procesov, príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa v sprievode povereného zástupcu objednávateľa, vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi, školenie novoprijatých zamestnancov, pravidelné školenie a overenie vedomosti, vedúcich zamestnancov, pravidelné školenie ostatných zamestnancov, školenie zamestnancov preložených na inú prácu, školenie externých zamestnancov, určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi, účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi, odborná pomoc pri odstraòovaní nedostatkov vyplývajúcich z protipožiarnych kontrol vykonaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru.